PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE „WODY POLSKIE” ZATWIERDZIŁO NOWĄ TARYFĘ ZA WODĘ

20 lipiec 2018

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, które weszły w życie w styczniu tego roku, została ustalona nowa taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków w gminie Psary. Po raz pierwszy „Wody Polskie” zatwierdziły wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. Odbyło się to bez udziału wójta i Rady Gminy Psary.

W związku ze zmianami prawa (tj. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa wodnego) regulatorem taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków jest działające od tego roku Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zmiany te spowodowały, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach zobowiązany był do opracowania nowego wniosku taryfowego na 3 lata, który został przedłożony do zatwierdzenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie”, a nie jak dotychczas wójtowi czy Radzie Gminy Psary. Wniosek po weryfikacji „Wód Polskich” zatwierdzony został decyzją Dyrektora „Wód Polskich”. Taryfa jest trzyletnia, ale stawki ustalone są osobno na poszczególne lata.

Zmiana przepisów spowodowała, że cena wody w I okresie obowiązywania nowej taryfy wzrośnie. Aktualnie na poziom taryfy składają się koszty inwestycyjne oraz koszty bieżące funkcjonowania zakładu, tzn. koszty amortyzacji, podatek od nieruchomości, koszty opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym, bieżące koszty funkcjonowania zakładu (takie jak np. opłata za energię elektryczną), plany sprzedażowe w poszczególnych latach czy opłata za usługi wodne. Na wysokość stawek taryfowych znaczący wpływ ma również to, że ZGK w Psarach od 1 stycznia 2017 r. został objęty centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, czego następstwem było ustalenie możliwego poziomu do odliczenia podatku od towaru i usług VAT. Obecnie z uwagi na brak dotychczasowej możliwości do odzyskania (odliczenia) podatku na mocy prawodawstwa krajowego zakład był zmuszony, powstały koszt podatku VAT, ująć w kalkulacji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Psary. W związku ze zmianą przepisów cena wody w I okresie obowiązywania nowej taryfy wzrośnie o 34 gr brutto. Pomimo zatwierdzonej podwyżki wody, cena za wodę w gminie Psary nadal pozostaje jedną z najniższych w powiecie będzińskim. Wzrost ceny o 34 gr na 1 m³ oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rachunek za wodę większy
o około 4,08 zł na miesiąc.

 

Do pobrania:

Taryfa 2018-2021